Kalite Yönetim Sistemi-2

ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ - 2

TS-EN-ISO 9001:2000 STANDARDI ŞU BÖLÜMLERDEN OLUŞMAKTADIR:

 

1.KAPSAM
2.ATIF YAPILAN STANDARDLAR
3.TERİMLER VE TARİFLER
4.KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
4.1 GENEL ŞARTLAR
4.2 DOKÜMANTASYON ŞARTLARI
5.YÖNETİM SORUMLULUĞU
5.1 YÖNETİMİN TAAHHÜDÜ
5.2 MÜŞTERİ ODAKLILIK
5.3 KALİTE POLİTİKASI
5.4 PLANLAMA
5.5 SORUMLULUK, YETKİ VE İLETİŞİM
5.6 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ
6.KAYNAK YÖNETİMİ
6.1 KAYNAKLARIN SAĞLANMASI
6.2 İNSAN KAYNAKLARI
6.3 ALT YAPI
6.4 ÇALIŞMA ORTAMI
7.ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME
7.1 ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRMENİN PLANLANMASI
7.2 MÜŞTERİ İLE İLİŞKİLİ PROSESLER
7.3 TASARIM VE GELİŞTİRME
7.4 SATIN ALMA
7.5 ÜRETİM VE HİZMETİN SAĞLANMASI
7.6 İZLEME VE ÖLÇME CİHAZLARININ KONTROLÜ
8.ÖLÇME, ANALİZ VE İYİLEŞTİRME
8.1 GENEL
8.2 İZLEME VE ÖLÇME
8.3 UYGUN OLMAYAN ÜRÜNÜN KONTROLÜ
8.4 VERİ ANALİZİ
8.5 İYİLEŞTİRME

 

YAPI:

TS EN ISO 9000:2000 kalite yönetim sistemi standartları; TS EN ISO 9001:1994 ün 20 elemanı ve TS EN ISO 9001:1994 ün kılavuz bilgileri beş ana bölümde yeniden düzenlenmiştir:

¨Kalite sistemi

¨Yönetim sorumluluğu

¨Kaynak yönetimi

¨Ürün gerçekleştirme

¨Ölçme, analiz, iyileştirme

 

Yeni standartların proses odaklı olmasından dolayı şartlar ve kılavuzlarla ilgili olarak bu yaklaşıma uygun bir sıralama bulunmaktadır.

 

¨ÜST YÖNETİM:

Üst yönetimin rolüne ağırlık verilmiştir; bunun içinde, müşteri odaklı olarak kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için kararlılık ve irade, düzenleyici ve yasal şartların dikkate alınması ve ilgili fonksiyon ve kademelerde ölçülebilir hedeflerin oluşturulması yer almaktadır.

 

¨SÜREKLİ İYİLEŞTİRME:

Kalite yönetim sisteminin etkinliğini iyileştirmek amacıyla tam bir çevrim tanımlayan “ sürekli iyileştirme“ için geliştirilmiş bir şart TS EN ISO 9001 in içinde bulunmaktadır.

 

¨UYGULAMA:

“Uygulama” 1.2 maddesi ile, standardı kullanacak olan geniş bir yelpazedeki kuruluş ve faaliyetlerle başa çıkabilmenin bir yolu olarak TS EN ISO 9000:2000 in şartlarında hariç tutma kavramına yer verilmiştir.

 

¨MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ:

ISO 9001:2000 de yer verilen diğer bir hususda kuruluşun sistem performansının bir ölçümü olarak müşteri memnuniyeti hakkındaki bilgileri izleme şartıdır.

 

¨KAYNAKLAR:

Gereken kaynakları sağlamak ve hazır bulundurmak üzere üst yönetime dikkat çekmiştir, yeni veya geliştirilen şartlar olarak eğitimin etkinliğinin değerlendirilmesini, ilgili bilgilerin teminini, iç ve dış haberleşmeyi, tesis ihtiyaçlarını ve çalışma ortamını içermektedir.

 

¨TERMİNOLOJİ:

Terminolojide de değişiklikler olduğunu hatırlatmak gerekir, en önemli değişiklik “tedarikçi” yerine “kuruluş” ve “taşeron” yerine “tedarikçi” kullanılmasıdır.

 

¨DOKÜMANTASYON:

2000 revizyonunda dokümante edilmesi gereken prosedürlerle ilgili 6 konu belirtilmiştir ve kuruluşun kalite yönetim sistemini etkin uygulaması üzerinde daha çok durulmuştur.
Yönetimde Sistem Yaklaşımı

 

YÖNETİMDE SİSTEM YAKLAŞIMI AŞAMALARI:

¨Müşterilerin ve diğer ilgili tarafların ihtiyaçlarını ve beklentilerinin tayini

¨Kuruluşun kalite politika ve hedeflerinin oluşturulması

¨Kalite hedeflerine ulaşmak için gerekli olan proses ve sorumlulukların tayini

¨Kalite hedeflerine ulaşmak için gerekli olan kaynakların belirlenmesi ve sağlanması

¨Her bir prosesin etkinliğini ve verimliliğini ölçmek için metodların oluşturulması

¨Bu metodların her prosesin etkinliğini ve verimliliğini ölçmek için uygulanması

¨Uygunsuzlukları önlemek ve bunların sebeplerini yok etmek için araçların belirlenmesi

¨Mevcut kalite yönetimi sisteminin sürekli iyileştirilmesi için bir prosesin oluşturulması ve uygulanması

4.1 Kalite yönetim sistemi

¨4.1 Genel şartlar

Kuruluş bu standardın öngördüğü şartlara uygun olarak bir kalite yönetim sistemi oluşturmalı, dokümante etmeli, uygulamalı, sürekliliğini sağlamalı ve bunun etkinliğini sürekli iyileştirmelidir.

Kuruluş;

¨Kalite yönetim sistemi için ihtiyaç duyulan prosesleri ve bunların bütün kuruluştaki uygulamalarını belirlemeli. 8 madde 1.2)

¨Bu proseslerin sırasını ve birbirleri ile etkileşimlerini belirlemeli,

¨Bu proseslerin, birbirine olan etkisini, sırasını ve operasyonların etkinliğini belirlemeli,

¨Bu proseslerin çalıştırılmasını ve izlenmesini desteklemek için gereken kaynağın ve bilginin hazır bulundurulmasını sağlamalı

¨Bu prosesleri izlemeli, ölçmeli ve analiz etmeli,

¨Planlanmış sonuçlara ulaşmak ve bu prosesleri sürekli iyileştirmek için gerekli faaliyetleri uygulamalıdır.

Kalite yönetim sistemi
¨Madde 4.1’ e PUKÖ Döngüsünün Uygulanması
Proses yaklaşımı
Proses bölme
Proses yaklaşımı basamakları

¨Proseslerin belirlenmesi, tanımlanması

¨Proseslerin sıralamasını ve etkileşimlerinin belirlenmesi

¨Proseslerin operasyon ve kontrolü için kriter ve metodların sağlanması

¨Proseslerin operasyonu ve izlenmesi için gerekli kaynak ve bilginin mevcudiyetinin sağlanması

¨Proseslerin izlenmesi, ölçülmesi ve analiz edilmesi

¨Proseslerin sürekli iyileştirilmesi, planlanan sonuçlara ulaşılabilmesi için gereken faaliyetlerin uygulanması

4.2 Dokümantasyon Şartları

 

4.2.1 Genel

Kalite yönetim sistemi dokümantasyonu:

¨Kalite politikasının ve kalite hedeflerinin doküman haline getirilmiş beyanlarını,

¨Kalite el kitabını,

¨Bu standardın öngördüğü dokümante edilmiş prosedürleri,

¨Proseslerin etkin planlanmasını, uygulanmasını ve kontrolünü sağlamak için kuruluşun ihtiyaç duyduğu dokümanları,

¨Bu standardın öngördüğü kayıtları ( madde4.2.4) içermelidir.
Dokümantasyon Şartları

Dokümantasyon ortamları aşağıda belirtildiği şekilde olabilir:

¨Kağıt

¨Manyetik ortam ( disket, hard disk, kredi kartları)

¨Elektronik

¨Optik bilgisayar disketleri (cd-rom, optik disk)

¨Fotoğraf, levha, işaret

¨Ana numune
Prosedürler

¨Bir faaliyetin amacını ve kapsamını tanımlar,

¨Politikayı destekler,

¨Müşteri isteklerinin karşılanmasında etkili olan tüm faaliyetleri kapsar.

Ne –Neden – Ne zaman – Nasıl – Nerede – Kim? (5N+1K)

İş talimatları

¨Spesifik hedefler belirtilir,

¨İstenen sonuç için gerekli ifadeler kullanılır

¨Uygulayıcının anlayabileceği dilde yazılır

¨Sıfat ve zamir kullanılmaktan kaçınılır

¨Metod uygulamaya yönelik olacak şekilde belirtilir

¨İlgili kaynaklar ve yerleri belirtilir

¨Fotoğraf, şema, akış diyagramları ve örnek numuneler gibi görsel malzeme ile desteklenebilir
Dokümanların kontrolü

¨Kalite yönetim sistemi tarafından gerekli görünen dokümanlar kontrol edilmelidir. Kayıtlar, özel dokümanlar olup madde 4.2.4’te belirtilen şartlara uygun olarak kontrol edilmelidir. Aşağıdaki ihtiyaç duyulan kontrolleri tanımlamak için dokümante edilmiş bir prosedür oluşturulmalıdır.

¨Yayımlanmadan önce dokümanların yeterlilik açısından onaylanması,

¨Dokümanların gözden geçirilmesi, gerektiğinde güncelleştirilmesi ve tekrar onaylanması,

¨Doküman değişikliklerinin ve güncel revizyon durumunun belirlenmesinin sağlanması,

¨Yürürlükteki dokümanların ilgili baskılarının kullanım noktalarında bulunabilir olmasının sağlanması,

¨Dokümanların okunabilir kalmasının ve kolaylıkla belirlenebilmesinin sağlanması,

¨Dış kaynaklı dokümanların belirlenmiş olması ve bunların dağıtımının kontrol edilmesinin sağlanması,

¨Güncelliğini yitirmiş dokümanların herhangi bir amaçla saklanmaları durumunda, istenmeyen kullanımlarının önlenmesi için bunlara uygun bir işaretleme uygulanması.

 

4.2.4 Kayıtların kontrolü

Kayıtlar, kalite yönetim sisteminin şartlara uygunluğunun ve etkin olarak uygulandığının kanıtlanması için oluşturulmalı ve muhafaza edilmelidir.Kayıtlar okunabilir olarak kalmalı, kolaylıkla ayırt edilebilir ve tekrar elde edilebilir olmalıdır. Kayıtların belirtilmesi, muhafazası, korunması, tekrar elde edilebilir olması, saklama süresi ve elden çıkarılması için gereken kontrollerin tanımlanması amacıyla dokümante edilmiş prosedür oluşturulmalı.

Kayıtların kontrolü prosedürü, kayıtların;

¨Belirlenmesini,

¨Muhafazasını,

¨Korunmasını,

¨Tekrar ulaşılabilmesini,

¨Elden çıkarılmasını içermelidir.

5 Yönetim sorumluluğu

5.1 Yönetim tahahhütü

Üst yönetim, kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi, uygulanması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için taahhütlerine dair kanıtlarını aşağıdaki yollarla sağlamalıdır;

¨Kuruluşa, yasal şartlar ve mevzuat şartları da dahil olmak üzere, müşteri şartlarının da yerine getirilmesinin önemini iletmekle,

¨Kalite politikasını oluşturmakla,

¨Kalite hedeflerinin oluşturulmasını sağlamakla,

¨Yönetimin gözden geçirilmesini yapmakla,

¨Kaynakların bulunabilirliğini sağlamakla.

5.2 Müşteri Odaklılık

Üst yönetim, müşteri tatmininin arttırılması amacına yönelik olarak, müşteri şartlarının belirtilmesi ve bunların gerekliliklerinin yerine getirilmiş olmasını sağlamalıdır. ( madde 7.2.1 ve 8.2.1)

5.3 Kalite Politikası

Üst yönetim, kalite politikasının;

¨Kuruluşun amacına uygunluğunu,

¨Kalite yönetim sisteminin şartlarına uyma ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi taahhüdü içermesi,

¨Kalite hedeflerinin oluşturulması ve gözden geçirilmesi için bir çerçeve oluşturulmasını,

¨Kuruluş içinde iletilmesini ve anlaşılmasını,

¨Sürekli uygunluk için gözden geçirilmesini sağlamalıdır.

5.4 Planlama

5.4.1 Kalite Hedefleri
Üst yönetim kuruluş içinde, ürün (madde 7.1.a) şartlarının karşılanması için gerekli olan şartlar da dahil olmak üzere, kalite hedeflerinin kuruluşun ilgili fonksiyon ve seviyelerinde oluşturulmasını sağlamalıdır. Kalite hedefleri ölçülebilir olmalı ve kalite politikası ile tutarlı olmalıdır.

5.5 SORUMLULUK, YETKİ VE İLETİŞİM

(devamı- Kalite Yönetim Sistemi-3'de)

Ümitvar olunuz ! Şu istikbal inkilabatı içinde en yüksek gür sâda islamın sâdası olacaktır.
 
Facebook beğen
 
Reklam
 
zaman gösterdi ki cennet ucuz değil, cehennem dahi lüzumsuz değil. zalimler için yaşasın cehennem!
 
"Düşünerek hareket etmek, Allah'tandır. Acele etmek ise, şeytandandır."
 
"Bizim düşmanımız cehalet, zaruret, ihtilâftır. Bu üç düşmana karşı san’at, marifet, ittifak silâhıyla cihad edeceğiz."
 
İnsan bu dünyaya ilim ve dua vasıtasıyla tekemmül etmek için gelmiştir.
 
Altın Fiyatları

kaynak: hasaltın
 
Bugun 281740 ziyaretçiburadaydı
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=