Kalite El Kitabı (örnek)
(Aşağıya verilen Kalite El Kitabı bir başka örnektir.)

KALİTE EL KİTABI


Hazırlayan :
Yönetim Temsilcisi

Onaylayan :
Genel Müdür

Revizyon No : 0
Revizyon Tarihi :………..


Sayfa 1 / 29

Yayım Tarihi :20.01.2008

Doküman Kodu :K.E.K. 4.2.2


0.1 VİZYONUMUZ :

İşletmemizin kendi sahasındaki diğer işletmelerden; çalışanları, çalışma şartları ve ürün kalitesi ile farklı bir lider olabilmesi için, üründe kalitenin işletmede kalite olması gerekliliğine inanıyoruz.
Bu nedenle Kalite Yönetim Sistemi etkinliğini işletmemizde sürekli iyileştirmekle globalleşen dünyada ev tekstili sektöründe yerimizi almak, ismimizi dünyaya duyurmak ve marka olmaktır.

0.2 MİSYONUMUZ :

Ev tekstili sahamızda gerçekleştirdiğimiz üretimlerimizle, müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun ve yürürlükteki mevzuat şartlarını karşılayan ürünü, düzenli bir şekilde sağlama yeteneğini göstermek ve müşteri memnuniyetini artırmak için oluşturduğumuz Kalite Yönetim Sistemimizi, çalışanlarımızın katılımlarıyla verimli olarak uygulamak ve etkinliğini sürekli iyileştirmektir.

0.3 İLKELERİMİZ :

• Sahip olduğu değerler ile hedef ve stratejilerini birleştirmek ve hedef pazarda sürekli gelişme ile büyümek.

• Kalitede sürekliliğin sağlanabilmesi amacı ile şirket genelinde planlı ve sistemli bir organizasyon ile hedeflenen kalite seviyesine ulaşmak.

• Müşterilerin uzun vadeli bağlılığını sağlamak.

• Sektör ile ilgili konulan çevre yasalarına uyumlu çalışmak.

• Tüketilen enerjinin en etkili şekilde kullanımını sağlamak.

• Doğal kaynak kullanımını mümkün olduğu kadar en aza indirgemek.

• Teknolojik gelişmelere paralel olarak çevreci bir anlayışla sürekli gelişmek.

• İş kanununun gereklerini yerine getirmek.

• İşletmemizde çocuk işçi kapsamına giren 16 yaşın altında çocuk işçi çalıştırmamak.

• Çalışanların iş sağlığı ve iş güvenliğini her zaman ön planda tutmak.

• Yönetim ve çalışanlar olarak eğitime verilen önemi, kalite geliştirme ve çevre ile ilgili eğitimlere yer vererek şirket çalışanlarının standartlarını yükseltmek, çevre bilincini geliştirmek ve çalışanların kalite sisteminin bir parçası haline getirmek.

1 İÇİNDEKİLER

Bölüm Konu : Sayfa Rev. Revizyon
No : No : No: Tarihi :

0.1 Vizyonumuz
0.2 Misyonumuz
0.3 İlkelerimiz
1 İçindekiler 2/29
1.1 Dağıtım Listesi 3/29
1.1.1 Revizyon Sayfası 4/29
1.1.2 Kalite Yönetim Sistemi Kapsamı 5/29
1.1.3 Kalite El Kitabı Hakkında 6/29
1.2 Uygulama 7/29
1.2.1 Kuruluş Bilgisi 7/29
1.2.9 Hariç Tutmalar 8/29

2 Atıf Yapılan Standardlar 9/29

3 Terimler ve Tarifler 10/29
4 Kalite Yönetim Sistemi 11/29
4.1.2 Temel prosesler ile şirketin bölümleri arasındaki ilişki Haritası 12/29
4.2 Dokümantasyon Şartları 13/29
5 Yönetim Sorumluluğu 14/29
5.1 Yönetimin Taahhüdü 14/29
5.2 Müşteri Odaklılık 15/29
5.3 Kalite Politikası 15/29
5.4 Planlama 15/29 
5.4.1 Kalite Hedefleri 15/29
5.5 Sorumluluk, Yetki ve İletişim 16/29
5.6 Yönetimin Gözden Geçirmesi 17/29
6 Kaynak Yönetimi 18/29 
6.1 Kaynakların Sağlanması 18/29
6.2 İnsan Kaynakları 19/29
6.3 Alt Yapı 20/29
6.4 Çalışma Ortamı 20/29
7 Ürün Gerçekleştirme 21/29
7.1 Ürün Gerçekleştirmenin Planlanması 21/29
7.2 Müşteri ile İlişkili Prosesler 21/29
7.4 Satınalma 22/29
7.5 Üretim ve Hizmetin Sağlanması 23/29
7.6 İzleme ve Ölçme Cihazlarının Kontrolü 25/29
8.1 Ölçme, Analiz ve İyileştirme (Genel ) 25/29
8.2 İzleme ve Ölçme 26/29 
8.2.2 İç tetkik 26/29 
8.3 Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü 27/29
8.4 Veri Analizi 28/29
8.5 İyileştirme 28/29
EK-1 Proseslerin Sırası ve Birbiriyle Etkileşimi 
EK-2 Organizasyon şeması
EK-3 Kalite Politikası

1.1 DAĞITIM LİSTESİ :


S/N DAĞITIM BİRİMİ NÜSHA NO NÜSHA


1.1.1 REVİZYON SAYFASI :

S/N Sayfa No Madde No Değişikliğin Konusu Rev. No Revizyon Tarihi :


1.1.2 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAMI

............ TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. Kalite Yönetim Sistemi (KYS);

* Sistem içinde hariç tutmanın ayrıntılarını ve haklı gerekçelerini,

* Oluşturulmuş dokümante edilmiş prosedürleri ve bunlara atıfları,

* Sistemin uygulanmasından sorumlu yönetici personelin yetki ve sorumluluklarını tanımlamayı,

* Müşteri taleplerini ve yürürlükteki mevzuat şartlarını karşılayan ürünü düzenli bir şekilde sağlama yeteneğini göstermeye yönelik proseslerin belirlenmesini,

* Müşteri memnuniyetini artırmak için oluşturduğu kalite yönetim sistemini verimli olarak uygulamayı ve etkinliğini sürekli iyileştirmeyi,


I.1.3 KALİTE EL KİTABI HAKKINDA

1.1.3.1 Amaç ve Kapsam

Bu kalite el kitabı, ............  TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.’in Kalite Yönetim Sisteminin kapsamını tanımlar, sorumlulukları tayin eder ve sistemin kurulumunda kılavuzluk eder. Ayrıca müşteri şartlarına uyulması, sistemin sürekli iyileştirilmesi ve yasal şartlara uyma güvencesi için proseslerin belirlenmesi ve sistemin etkin olarak uygulanması yoluyla müşteri memnuniyetinin artırılması amaçlanır.

1.1.3.2 Hazırlanması, Onayı ve Yayımı

- Kalite Yönetim Sistemimizin kurulması ve bu el kitabının hazırlanmasında “TS EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemleri-Şartlar” standardı referans alınarak Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından oluşturulmuştur.

- Hazırlanan Kalite El Kitabı, Genel Müdür tarafından gözden geçirilir; yayımlanmak üzere onaylanır.

- Kalite El Kitabının yaş imzalı asıl nüshası 01 numaralı nüsha olup, çıktı olarak Kalite Yönetim Temsilcisi'nde bulunur.

- Onaylanan Kalite El Kitabı, Kalite Yönetim Temsilcisi sorumluluğunda Yalnız Okunabilir (Read Only) formatında bilgisayar ortamında paylaşıma açılır.

- Elden dağıtım gerektiğinde orijinal nüshadan fotokopi ile çoğaltılan kopya nüshaların her sayfasına kırmızı renkli “Kontrollü Doküman Çoğaltılamaz” kaşesi vurulur. Dağıtım Listesinde belirlenen abone sayısı kadar çoğaltılan nüshalar, Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından imza karşılığında ilgililere verilir.

1.1.3.3. DEĞİŞİKLİKLER

- Kalite El Kitabında değişikliklerin yapılmasından Kalite Yönetim Temsilcisi yetkilidir. Diğer birim sorumluları da “Doküman Teklif Formu (F-YT-01)” ile değişiklik teklifinde bulunabilirler.

- Kalite El Kitabında değişiklik yapılması gerektiğinde ilgili birim sorumlusu, değişiklik yapılacak haliyle Kalite Yönetim Temsilcisi’ne “Doküman Teklif Formu (F-YT-01)” ile müracaat eder. Kalite Yönetim Temsilcisi, ilk incelemeyi yapar; teklif edilen değişiklik uygun ise, revizyon işlemi gerçekleştirilir. Yayımlanmak üzere Genel Müdür tarafından imzalanır.

- Yapılan revizyonlar sayfa bazında yapılır ve yapılan değişiklikler revizyon sayfasına kaydedilir.

- Revizyon sayfası, değiştirilen sayfa ile birlikte değiştirilir ve Revizyon No’su, diğer revizyon nolarına bağlı kalmaksızın ardışık olarak (1, 2, 3...şeklinde) devam eder.

- Kalite El Kitabının tamamen revizesi ve yürürlük tarihinin değiştirilmesi hususu, ISO standardı içeriği değişmesi durumunda Kalite Yönetim Temsilcisi yetkisinde uygulanır. Aksi takdirde Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantı kararına göre uygulanır.

- Kalite El Kitabının revize edilmesi durumunda, dağıtım yapılan birimlere değişiklik durumu e-mail yoluyla Kalite Yönetim Temsilcisi sorumluluğunda iletilir. Dağıtımı elden yapılan birim sayısınca fotokopi ile çoğaltılan kopya nüshaların her sayfasına kırmızı renkli “Kontrollü Doküman Çoğaltılamaz” kaşesi vurulur. Kalite Yönetim Temsilcisi ilgililere imza karşılığında dağıtımını yapar. Eski nüshaları toplar ve imha eder. Kendisinde bulunan eski orijinal nüshanın üzerine “İPTAL” kaşesi vurarak gerektiğinde kullanılmak üzere “İPTAL EDİLEN DOKÜMANLAR” dosyasında en az 2 (iki) değişiklik sayısı kadar muhafaza eder.

- Kalite El Kitabı Kalite Yönetim Temsilcisi’nin inisiyatifinde kontrolsüz olarak müşteriye verilebilir. Yapılan değişiklikler kontrolsüz verilen Kalite El Kitabına aktarılmaz.


1.2 UYGULAMA

Kalite Yönetim Sisteminde, organizasyonun müşterilerinin belirlediği uygun şartları yerine getiren ürünleri sağlama kabiliyetini ve sorumluluğunu etkileyecek tüm faaliyetler dahil edilmiştir. Organik Exchange 100 üretimi ile ilgili yapılacak yükümlülükler belirlenmiştir.

İlgili Dokümanlar
T-KGM-05 OE 100 Standardları Talimatı
T-KGM-06 OE 100 Uygulama Talimatı

1.2.1 Kuruluş Bilgisi

1.2.2 Firma Adı : ............  TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

1.2.3 Adresi :

1.2.4 Ürün Yelpazesi :

Askeri ve sivil amaçlı her türlü tekstil ve konfeksiyon üretimi olarak pamuklu, sentetik bornoz, havlu, pijama, sabahlık, gecelik, bebek ve çocuk grubu ev tekstili konfeksiyon üretimi.

1.2.5 Kuruluş Tarihçesi :

............  TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş., 1984 yılında faaliyetlerine başlamıştır. 1990 yılında A.Ş. halini almıştır. Firmamız çözgü, haşıl, dokuma, örme, boyama, baskı, parça baskı ve nakış konfeksiyon tesislerine sahiptir. Tamamen ihracata yönelik faaliyette bulunmaktadır. Yurt içi satış olarak Bayramyerindeki fabrika satış mağazasında hizmet vermektedir. Yurt içi satış oranı %2, yurt dışı satış oranı %98’dir. Ihracatımız: ABD, Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Hollanda, İngiltere, İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya ve Kanada’dır.

Kapalı Alan : 10.000 m².

Çalışan Sayısı (kişi) :
Beyaz Yakalı : 40 (mühendis : 5)
Mavi Yakalı : 270
Toplam : 310

1.2.6 Ekipman Donanımı :

Kesim bölümünde : 4 pastal serim makinesi, 10 kesim motoru, 2 hızar kesim makinesi.
Bornoz dikim bölümünde : yaklaşık 130 dikiş makinesi (tür olarak : düz, overlok, recme, ilik, düğme, punteres, roşeta, 4 iğne, 5 iğne, 6 iğne, çift iğne, zik zak, biye, karpuz dikiş, v.b.)
Penye dikim bölümünde : yaklaşık 135 dikiş makinesi (tür olarak : düz, overlok, recme, ilik, düğme, punteres, roşeta, 4 iğne, 5 iğne, 6 iğne, çift iğne, zikzak, biye, karpuz dikiş, v.b.)

1.2.7 Üretim Kapasitesi :

Bornoz bölümü : yıllık 1 300 000 adet
Penye bölümü : yıllık 1 950 000 adet

1.2.8 KURULUŞ YAPISI

............  TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. yapısı, Organizasyon Şeması olarak Organizasyon El Kitabı’nda ve bu Kalite El Kitabı’nın sonunda EK-2 olarak belirtilmiştir.

1.2.9 HARİÇ TUTMALAR

Kapsam dışı bırakmalar yalnızca 7. maddede yapılmış olup, aşağıdaki tabloda hariç tutmalar ve haklı delili verilmiştir.

ISO 9001:2000 ŞARTLARI HARİÇ TUTMA TABLOSU

S/N Madde veya alt madde Hariç Tutma Haklı Delili

2 ATIF YAPILAN STANDARD VE DOKÜMANLAR

............  TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.’nin Kalite Yönetim Sistemi, “TS EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemleri-Şartlar” standardına dayanır.

Kalite El Kitabı hazırlanırken kod numaraları da belirtilerek ilgili dokümanlara atıflar yapılmıştır. Bu atıflar standard maddesi sonlarında “İlgili Dokümanlar” maddesinde belirtilmiş ve aşağıda Master Liste halinde verilmiştir.

Kalite Yönetim Sistemi uygulamasında atıf yapılan dokümanların en son revizyonları kullanılır.


KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ DOKÜMAN MASTER LİSTESİ
S/N Doküman Kodu Doküman Tanımı İlgili Standard Maddesi

3 TERİMLER VE TARİFLER

Kalite Yönetim Sistemimizde, TS EN ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemleri-Temel Kavramlar, Terimler ve Tarifler standardında verilen uluslararası terimler ve tarifler kullanılır.

Ürün terimi hammadde/malzeme, yarı mamül, bitmiş mamül, hatalı mamül için kullanılır.

3.1 Kısaltmalar

............  TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. Kalite El Kitabında kullanılan özel terim ve kısaltmalar aşağıda verilmiştir:

Terimler/Kısaltmalar, Tarifler

KEK Kalite El Kitabı
KYS Kalite Yönetim Sistemi
P Prosedür/ler
T Talimat
F Form
OREK Organizasyon El Kitabı
GT Görev Tanımı
PAŞ Proses Akış Şeması
PDK Proses Değerlendirme Kartı
YAŞ Yerel Ağ Şebekesi
Organizasyon Üst, orta ve alt birim çalışanları

4 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

4.1 Genel Şartlar
Kalite Yönetim Sistemimizi oluşturan temel prosesler ile işletmemizin bölümleri arasındaki ilişkiyi ve birbirleriyle etkileşimleri gösteren proses haritası madde 4.1.2’de tablo olarak belirtilmiş olup, ayrıca bu el kitabı sonuna konulan EK-1’de Proses Akış Şeması (PAŞ 4.1) şematik olarak gösterilmiştir.

Işletmemizde proses yönetimi, kaynakların yönetimi, ürün gerçekleştirme ve destek prosesleri içerir.

Kaynakların yönetimi prosesleri: Yönetimin sorumluluğu, insan kaynakları, eğitim, bakım, kalibrasyon-doğrulama ve satınalma prosesleridir.
Ürün gerçekleştirme prosesleri: Sipariş-pazarlama, üretim planlama (aksesuar, kumaş, üretim planlama) ve üretim prosesleridir (kalıp numune, penye bornoz kesim, bornoz dikim, penye dikim).
Destek prosesler: Kalite yönetim, malzeme ve kumaş girdileri ölçüm ve testleri (aksesuar malzeme depo, kumaş depo), bantarası, bantsonu, son kontrol ve final kontrol (kalite kontrol) prosesleridir.

Prosesler tanımlanırken müşteri şartları, yasal şartlar, ürünün doğası ve organizasyon şartlarının karşılanması, bir katma değer sağlaması, proses performansı ve etkinliği sonuçlarının elde edilmesi ve sürekli iyileştirmenin önemine dikkat edilmiştir.

Destek prosesler, temel proseslerin altında gerçekleşen faaliyetleri içerir. Proses Akış Şemalarında detayları anlatılan proses yönetim ve iyileştirme sistemimiz proseslerin girdi/çıktılarının, sınırlarının, etkileşim içinde olduğu proseslerin, sahiplerinin, performans kriterlerinin ve ölçüm sistemlerinin kontrol altında tutulması, rekabet edebilirliğin sağlanması ve sürekli iyileştirmesi için bir model oluşturur.

............  TEKSTİL SAN VE TİC. A.Ş., ürettiği ürünlerindeki yönetim sistemi, malzeme seçiminden başlamak üzere satınalma, depolama, üretim prosesleri, kontroller, ürün sevkiyatı, müşteri memnuniyeti programları çerçevesinde titizlikle yürütülerek, kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerin belirlenmesi ile sürekli iyileştirme ve geliştirme faliyetlerini konu alır.

Ürün kalitesinin geliştirilmesinde ve müşteri memnuniyetinin sağlanmasında, tüm bölümlerin organizasyonun belirlediği görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde rolü vardır.

Kalite Yönetim Sistemimizde dış kaynaklı proses bulunmamaktadır.

Tüm prosesler performans kriterleri ile kontrol altında tutulur, müşteri odaklı ölçütler ile etkinlikleri ölçülür, iç denetimlerle etkinliğin doğrulanması sağlanır.

4.1.1 İlgili Dokümanlar
PAŞ 4.1 Proseslerin Sıralaması ve Birbirleriyle Etkileşimi Şeması
Proses Haritası (sayfa 12/29’da belirtilmiştir)
PAŞ 7.1.01 Kumaş Planlama Prosesi Akış Şeması
PAŞ 7.1.02 Üretim Planlama Prosesi Akış Şeması
PAŞ 7.1.03 Aksesuar Planlama Prosesi Akış Şeması
PAŞ 7.1.04 Penye Konfeksiyon Planlama Prosesi Akış Şeması
PAŞ’lar Proses Akış Şemaları (F-YT-02’de listelenmiştir)


4.1.2 Kalite Yönetim Sistemini oluşturan temel prosesler ile şirketin bölümleri arasındaki ilişkiyi gösteren Proses Haritası:

Bölümler
Sıra No. Temel Prosesler Genel Müdür Yönetim Temsilcisi Pazarlama Ithalat-İhracat Konfeksiyon üretim Planlama ve Kesimhane Kalite Güvence Kalıp Numune İnsan Kaynakları
1. Yönetim (Liderlik) 5* 5* 5* 5* 5* 5* 5* 5* 5*
2. Sipariş ve Pazarlama 3 5* 3 5 5 3
3. Satınalma 3 1 1 1 5* 1 1 1
4. Bakım ve Kalibrasyon 5* 5* 1 1
5. Üretim 5 3 5* 5* 3 5*
6. Muayene ve test 5 5* 5* 3
7. Müşteri İletişimi 3 3 5* 5 5 1 1
8. Kalite Yönetimi 5 5* 5 5 5 5 5 5 5
9. İnsan Kaynakları 3 3 3 3 3 3 3 3 5*
10. Veri Analizi 3 5* 5 5 5* 5* 5* 5 5

Yukarıdaki rakamların Temel Prosesler ile Bölümler arasındaki etkileşim açıklaması :

5-Güçlü Etkileşim
3-Orta Etkileşim
1-Zayıf Etkileşim
Boş-Sıfır Etkileşim (ilişki yok)
*-Proses Sahibi

4.2 Dokümantasyon Şartları

4.2.1 Genel

Kalite Yönetim Sistem dokumantasyonumuz Kalite El Kitabı, Organizasyon El Kitabı, temel prosedürleri, iş talimatları, kalite planları ve proseslerin etkin planlanması, yürütülmesi ve kontrolünü sağlamak için kullandığımız dokümanları (proses akış şemaları ve proses değerlendirme kartları) ve kayıtları içerir.

Bu el kitabında dokümante edilmiş olan kalite sisteminin yönetimi, Yönetim Temsilcisinin sorumluluğundadır. Kalite El Kitabı ve diğer dokümanlar, yılda en az bir kez İç tetkik öncesi tetkik heyeti tarafından gözden geçirilir.

4.2.1.1 İlgili Dokümanlar
K.E.K. 4.2.2 Kalite El Kitabı
OREK Organizasyon El Kitabı
P- 4.2.4 Kayıtların Kontrolü Prosedürü
Prosedürler
Talimatlar
Proses Akış Şemaları
Proses Değerlendirme Kartları
Kalite Planları
Formlar
Listeler (malzeme, hata tanım, onaylı tedarikçi vb.)

4.2.2 Kalite El Kitabı

Bu Kalite El Kitabı, işletmemizde oluşturulan Kalite Yönetim Sisteminin kapsamını, misyonunu, kalite politikasını, hariç tutulan şartları ve bunların haklılığını içerir, şirket içi yetki ve sorumlulukları tanımlar ve Kalite Yönetim Sistemini, onu oluşturan prosedürlere atıfta bulunarak ana hatları ile açıklar.

* Hariç tutmalar madde 1.2.9 daki tabloda verilmiştir.

* Kalite Yönetim Sistemi içinde tanımlanmış olan tüm temel proseslerin sıraları ve birbirleriyle etkileşimleri madde 4.1.2’deki tabloda Proses Haritası’nda, EK-1’de ise Proses Akış Şeması (PAŞ 4.1) şeklinde açıklanmıştır.

4.2.3 Dokümanların Kontrolü

Kalite Yönetim Sistemimiz için gerekli görülen dokümanlar, Yönetim Temsilcisi tarafından kontrol edilir. Oluşturulan kayıtlar, özel dokümanlar olup Kayıtların Kontrolü Prosedürü’nde belirtilen kurallara uygun olarak kontrol edilir.

Dokümanlar, yayımlanmadan önce yetkili kişiler tarafından gözden geçirilir ve onaylanırlar. Kontroller güncel dokümanların kullanımı için hazır olmasını, geçersiz/güncelliğini yitiren dokümanların kullanımdan alınmasını sağlar.

Doküman kontrolünün ayrıntıları, Dokümanların Kontrolü Prosedürü’nde açıklanmıştır.

Kalite sistem prosedürleri firmanın özel dokümanıdır. Belgelendirme kuruluşları dışında, fırma dışına verilemez, başka bir amaçla kopya edilemezler. Imzasız ve Kontrollü Doküman Çoğaltılamaz mühürsüz prosedür ve talimatlar kullanılamaz.

4.2.3.1 İlgili Dokümanlar
P- 4.2.3 Dokumanların Kontrolü Prosedürü
P- 4.2.4 Kayıtların Kontrolü Prosedürü


4.2.4 Kayıtların Kontrolü

............  TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.,’de Kalite Yönetim Sistemi kapsamında kullanılan tüm kayıtlar, Kayıtların Kontrolü Prosedürü’ne göre tutulur ve muhafaza edilir.

Kayıtların Kontrolü Prosedüründe, kalite ile ilgili kayıtların tanımlanma, ulaşılma, saklanma, korunma ve elden çıkarılması ile ilgili hususlar tanımlanmıştır.

4.2.4.1 İlgili Dokümanlar
P- 4.2.4 Kayıtların Kontrolü Prosedürü

5 YÖNETİM SORUMLULUĞU

5.1 Yönetimin Taahhüdü

............  TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. üst yönetimi, Kalite Yönetim Sisteminin oluşturulması, uygulanması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için taahhüdlerin yerine getirilmesine dair kanıtlarını aşağıdaki yollarla sağlar:

-Müşteri ve yasal/mevzuat şartlarını karşılamanın öneminin her kademedeki şirket çalışanına aşağıdaki yollarla sağlanır :
*Kalite Politikası
*Genel eğitim
*Periyodik iletişim toplantıları
*Duyuru panoları
*Kalite hedefleri
*Yönetimin gözden geçirmeleri
*Gerekli kaynakların bulunabilirliğinin sağlanması

Kalite Yönetim Sisteminin uygunluğunun, yeterliliğinin ve etkinliğinin sürekliliğini sağlamak amacıyla yapılan Yönetimin gözden geçirme toplantılarında kalite politikası, kalite hedefleri, müşteri memnuniyet anketi sonuçları gözden geçirilir, müşteri beklentileri ve şikayetleri değerlendirilir, yönetim taahhütlerinin yerine getirilmesi amacıyla personel, altyapı, çalışma ortamı vb. kaynak ihtiyacı belirlenerek bu kaynakların mevcudiyeti güvence altına alınır.

Üst yönetim, raporları ve gerçekleşen faaliyetleri ile Kalite Yönetim Sisteminin gelişimi ve iyileştirilmesine dair taahhüdünün kanıtını sağlar.

5.1.2 İlgili Dokümanlar
EK-3 Kalite Politikası
F-YT-05 Yönetim Gözden Geçirme toplantı tutanak/ları


5.2 Müşteri Odaklılık
............  TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. üst yönetimi, müşteri tatmininin arttırılması amacına yönelik olarak, müşteri şartlarının belirlenmesini ve yerine getirilmesini Pazarlama Proses Akış Şeması’nda açıklamıştır.

Müşteri Memnuniyetini İzleme Prosedürü’ne uygun olarak müşteri tatmininin rutin olarak ölçülmesi sağlanarak yapılan faaliyetlerin etkinliği değerlendirilir.

5.2.1 İlgili Dokümanlar
P- 8.2.1 Müşteri Memnuniyetini İzleme Prosedürü
PAŞ 7.2 Pazarlama Prosesi Akış Şeması

5.3 Kalite Politikası

............  TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.’nin kalite politikası, tepe yönetimce oluşturulmuş olup, bu Kalite El Kitabı’nın sonunda EK-3 olarak belirtilmiş ve kontrollü nüsha olarak işletmenin tüm birimlerine Yönetim Temsilcisi sorumluluğunda duyurulmuştur.

............  TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.’nin vizyon ve misyonunu destekleyen kalite politikası :
-Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine uygun ürünler üretmek,
-Kalite Yönetim Sistemimizi sürekli iyileştirmek,
-Çalışanların katılımı ve eğitim faaliyetleriyle sürekli gelişmeyi sağlamaktır.

Kalite politikası yönetimin gözden geçirme toplantılarında yılda en az bir kere uygunluk açısından gözden geçirilir ve gerekiyorsa değiştirilir. Değişme ihtimaline karşı dağıtımı kontrollü olarak yapılır.

Oryantasyon eğitiminde, yeni işe alınan personele kalite politikası tanıtılarak, çalışanların işe ilk girişten itibaren işletmenin kalite politikasını öğrenmeleri sağlanır. Çalışanlar ile yapılan periyodik anketler aracılığı ile ve iç denetimler sırasında personelin şirket kalite politikasını ne ölçüde anlayıp çalışmalarına yansıttığı araştırılır.

5.3.1 İlgili Dokümanlar
EK-3 Kalite Politikası

5.4 Planlama

5.4.1 Kalite Hedefleri

............  TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. üst seviye kalite hedefleri, her takvim yılı başında üst yönetim tarafından yapılan Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantılarında yıllık olarak belirlenir ve değerlendirilir.

İşletmenin alt fonksiyon ve seviyelerinde de bölüm kalite hedefleri oluşturulur. Bu hedefler ilgili bölüm sorumlusu tarafından 6 ayda bir izlenir ve gerçekleştirilir.

Tüm yöneticiler, kendi sorumluluk alanındaki proses ölçütlerinin hedeflenen değerlere ulaşmasını sağlayacak önleyici, düzeltici ve iyileştirici aksiyon planlarını oluşturmak, çalışanlara duyurmak ve bunları gerekli kaynaklar ile desteklemek ve periyodik olarak gözden geçirmekle yükümlüdürler.

5.4.1.1 İlgili Dokümanlar
F-YT-17 Yıllık Kalite Hedefleri
F-YT-18 Aksiyon Planı

5.4.2 Kalite Yönetim Sisteminin Planlanması

............  TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. misyonu ve kalite hedeflerini gerçekleştirebilmek için gerekli kalite yönetim sistemini oluşturmuştur. Kalite yönetim sisteminin dokümantasyonu Kalite El Kitabı, prosedürleri, talimatları ve kalite kayıtları ile sağlanır.

Kalite Yönetim Sistemimizin temelini oluşturan Proses Yaklaşımı ile tüm prosesler dokümante edilmiş, uygulanması, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi için proseslerin izlenmesi, ölçülmesi, analizi gibi yöntemler belirlenmiştir.

Kalite yönetim sistemi proseslerin ve sistemin başarılı olarak gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan kaynakları, sürekli iyileşme için hedeflerin planlanmasını içerir. Sistemdeki herhangi bir değişiklik, kontrollü biçimde iletilir. Böylece kalite yönetim sisteminin bütünlüğü sürekli olarak sağlanır.

Kalite Yönetim Sisteminin bütünlüğünün ve etkinliğinin doğrulanması, Yönetim Temsilcisinin sorumluluğundadır. Kalite Yönetim Sisteminde yapılan değişiklerin sistemin bütünlüğü ve etkinliğine yapabilecekleri olası olumsuz etkilerinin önlenmesi periyodik gözden geçirme, performans izleme, iç denetim araçlarının etkin kullanımı ile güvence altına alınır.

5.4.2.1 İlgili Dokümanlar
K.E.K.4.2.2 Kalite El Kitabı

5.5 Sorumluluk, Yetki ve İletişim

5.5.1 Sorumluluk ve Yetki
İşletmemizin organizasyon yapısı ve değişiklikleri " ............  TEKSTİL SAN VE TİC. A.Ş. Organizasyon Şeması" ile tüm yönetim kademelerine Yönetim Temsilcisi sorumluğunda iletilir. İşletmemizin Organizasyon Şeması, Organizasyon El Kitabı’nda ve bu Kalite El Kitabı’nın sonunda EK-2 olarak belirtilmiştir. İlgili Görev Tanımları, Yönetim Temsilcisi sorumluğunda ilgili birimlere kontrollü kopya olarak yayımlanır.

İlgili proseslerin sorumluları, yayımlanan Proses Akış Şemaları ve Proses Değerlendirme Kartlarında belirtilmiş olup, ilgili birimlere yayımlanmıştır. Yayımlanan organizasyon bildirileri hiyerarşik olarak bağlantıları gösterir ve görev, yetki ve sorumlulukları tanımlar.

Kullanılan makineler, üretilen ürünlerle ilgili daha özel nitelikli sorumluluk ve yetkiler Proses Akış Şemalarında ve iş talimatlarında belirtilmiştir.

5.5.1.1 İlgili Dokümanlar
OREK Organizasyon El Kitabı
Proses Akış Şemaları (F-YT-02’de listelenmiştir)
Proses Değerlendirme Kartları (F-YT-02’de listelenmiştir)
İş talimatları (F-YT-02’de listelenmiştir)

5.5.2 Yönetim Temsilcisi

Genel Müdür, üst yöneticilerinden bir kişiyi, Yönetim Temsilcisi olarak atamıştır. Yönetim Temsilcisi, diğer tüm işlerine ek olarak :
* Kalite yönetim sistemi için gerekli proseslerin oluşturulmasını, uygulanmasını ve sürdürülmesini sağlar.
* Kalite yönetim sisteminin performansı ve iyileştirilmesi için ihtiyaçları üst yönetime rapor verir.
* Kalite yönetim sistemi ile ilgili konularda ............  TEKSTİL SAN VE TİC. A.Ş.’nin temsil edilmesini, şirket içerisinde müşteri odaklılık bilincinin yaygınlaştırılmasını sağlar ve gerekli çalışmaları koordine etmek üzere faaliyetlerde bulunur.

5.5.2.1 İlgili Dokümanlar
Yönetim Temsilcisi Atama Yazısı

5.5.3 İç İletişim

Üst yönetim, iletişim kanallarını kullanarak sistematik bir şekilde tüm çalışanlara vizyonu, misyonu, kalite politikasını, hedefleri, kalite sistemi denetim sonuçlarını, kararları ve gelecekteki faaliyetleri iletir. KYS proseslerinin ve etkinliklerinin dikkate alınması planlanmış eğitimlerle, İç Tetkik ve Düzeltici/Önleyici Faaliyet Prosesleri ile sağlanır.

............  TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. üst yönetimi, şirket içi bilgi paylaşımı ve iletişimini aşağıdaki yollarla sağlar:

* Her bir bölümün bilgi panosuna aylık performans verilerinin ve duyuruların asılması ile,
* Periyodik gözden geçirme, bilgilendirme toplantıları (aylık, haftalık ve gerekirse günlük bölüm toplantıları),
* Doküman Dağıtım Listeleri,
* Eğitim faaliyetleri,
* Düzeltici/Önleyici faaliyetler,
* İç tetkik raporları,
* Kalite Yönetim Sistemi kontrollü dokümanları,
* Uygun Olmayan Ürün Raporları,
* İş talimatları ve formları,
* Telefon,
* Faks,
* E-mail,
* İç yazışmalar,
* Çalışanların öneri sistemi,
* Çalışan memnuniyeti bilgileri,
* Duyuru panosu,
* Ortak veri tabanlarının kullanımı ile herkesin güncel ve doğru bilgiye eş zamanlı olarak ulaşması sağlanmıştır.

5.6 Yönetimin Gözden Geçirmesi

5.6.1 Genel

İşletmemizde Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısı, yılda en az bir ( 1 ) kez gerçekleştirilir. Toplantı tarihi, toplantıdan 3 gün önce Yönetim Temsilcisince katılımcılara İç Yazışma (F-YT-10) ile duyurulur. Bu toplantılarda kalite yönetim sisteminin uygunluğu, yeterliliği ve etkinliğinin sürekliliği gözden geçirilir. Bu gözden geçirme, iyileştirme fırsatlarının değerlendirilmesini, kalite politikasını, kalite hedeflerini ve kalite yönetim sistem değişiklikleri için ihtiyaçları kapsar.

Yönetimin Gözden Geçirmesi ile ilgili tutulan raporlar, Kayıtların Kontrolü Prosedürü’ne göre muhafaza edilir.

5.6.1.1 İlgili Dokümanlar
P- 4.2.4 Kayıtların Kontrolü Prosedürü
F-YT-03 Doküman Dağıtım Formu
F-YT-10 İç Yazışma

5.6.2 Gözden Geçirme Girdisi

Genel Müdür, Yönetim Temsilcisi ve tüm birim yöneticileri Yönetimin Gözden Geçirme toplantısına katılırlar. Toplantı organizasyon sorumlusu Yönetim Temsilcisi’dir.
Yönetim Temsilcisi tarafından hazırlanan Yönetimin Gözden Geçirme Toplantı ajandası, toplantıdan en az 3 gün önce katılımcılara dağıtılır. Bu alanda minimumda aşağıdaki gözden geçirme girdilerini içerir :

- Önceki yönetimin gözden geçirmelerinden devam eden takip faaliyetleri,
- Proses performansı ve ürün uygunluğu,
- Önleyici ve düzeltici faaliyetlerin durumları,
- Tetkiklerin sonuçları,
- Kalite politikası ve hedeflerin incelenmesi, (gerekli görüldüğü takdirde değişiklikler yapılması, belirlenen hedeflere ne kadar yaklaşıldığının incelenmesi)
- Müşteri şikayetlerinin değerlendirilmesi, (müşteri şikayetlerindeki artma veya azalmaların incelenerek, sebeplerinin tartışılması)
- Müşteri memnuniyeti ölçüm analizleri ve sonuçlarının değerlendirilmesi,
- Önleyici ve düzeltici faaliyetlerin durumu,
- Kalite yönetim sistemini etkileyebilecek değişiklikler,
- Verilen eğitimler, (verimliliği, katılım etkinliği, değerlendirme durumu)
- Kalite Hedeflerinin belirlenmesi,
- İyileştirme için öneriler,
- Şirket ile ilgili diğer hususlar.

5.6.3 Gözden Geçirme Çıktısı

Yönetimin Kalite sistemini gözden geçirmesi toplantılarında alınan tüm kararlar, yapılacak faaliyetler ve sorumluları toplantı tutanağında toplantı tutanak yazmanınca belirtilir. Toplantı katılımcılarına Toplantı tutanaklarının bir kopyası katılımcılara toplantıdan en geç iki gün sonra toplantı yazmanı tarafından e-mail ile iletilir; e-mail adresi olmayanlara imza karşılığı, Doküman Dağıtım Formu (F-YT-03) ile dağıtılır.
Toplantıya katılamayan birim yöneticileri, toplantı sonuçlarını gözden geçirmek ve toplantı kararlarında kendilerini ilgilendiren kararları uygulamakla yükümlüdürler.
Aşağıdakilerle ilgili kararlar ve faaliyetler, yönetimin gözden geçirmesinin çıktısını oluşturur:

- Kalite yönetim sisteminin etkinliğinin iyileştirilmesi,
- Kalite yönetim sistemini oluşturan proseslerin etkinliğinin iyileştirilmesi,
- Müşteri şartları ile ilgili ürünün iyileştirilmesi,
- Kaynak ihtiyaçlarının belirlenmesi ve temini.

Yönetimin gözden geçirme toplantılarının sonuçları Yönetim Temsilcisi tarafından kayıt altına alınır ve muhafaza edilir.

5.6.3.1 İlgili Dokümanlar
P- 4.2.4 Kayıtların Kontrolü Prosedürü
F-YT-03 Doküman Dağıtım Formu
F-YT-05 Toplantı Tutanağı
F-YT-15 Toplantı Katılım Listesi

6 KAYNAK YÖNETİMİ

6.1 Kaynakların Sağlanması

İşletmemizde oluşturulan Kalite yönetim sisteminin uygulanması, sürdürülmesi, etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi, şirket hedeflerinin gerçekleştirilmesi ve müşteri isteklerinin yerine getirilmesi yolu ile müşteri memnuniyetinin artırmak amacıyla gerekli olan kaynaklar belirlenir ve sağlanır.

Belirlenen kaynakların sağlanması ve yönetimi, Genel Müdür sorumluluğundadır.

6.2 İnsan Kaynakları

6.2.1 Genel

............  TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.’de ürün kalitesini etkileyebilecek işleri yapan tüm personel uygun eğitim, öğrenim, beceri ve deneyime sahiptir. Eğitim, öğretim, beceri ve deneyim şartları, asılları Yönetim Temsilcisinde, birer kopyaları İnsan Kaynakları bölümünde muhafaza edilen Görev Tanımlarında “Nitelikler”de tanımlanmıştır.

6.2.1.1 İlgili Dokümanlar
OREK Organizasyon El Kitabı (Görev Tanımları)
PAŞ 6.2.1 İnsan Kaynakları Yönetimi Proses Akış Şeması
PDK 6.2.1 İnsan Kaynakları Yönetimi Proses Değerlendirme Kartı

6.2.2 Yeterlilik, farkında olma (bilinç) ve eğitim

............  TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.’nin ürün kalitesini etkileyen işleri yapan personel için gerekli yetkinlikler, Organizasyon El Kitabı’nda yer alan Görev Tanımları’nda dokümante edilmiştir.

İşletmemizde yeterlilik, farkında olma ve eğitim hususları, Yetkinlik, Farkında Olma ve Eğitim Proses Akış Şeması doğrultusunda işlem görür.

Personelin yaptığı faaliyetlerin önemi ve uygunluğunun farkında olması için birim sorumlularının belirlemesi doğrultusunda eğitimler planlanır. Yeterliliği geliştirmek için birim sorumluları yönetiminde işbaşı eğitiminden de yararlanılır.

Eğitim ihtiyaçları İnsan Kaynakları bölümü tarafından planlanır ve koordine edilir.

Kalite hedeflerinin başarılması için personelin nasıl katkıda bulunacaklarına dair işletmemizde öneri sistemi oluşturulmuş olup, bu durum Önerileri Değerlendirme Sistemi Proses Akış Şeması’nda belirtilmiştir.

Eğitim, öğretim, beceri ve deneyim konusunda tüm kayıtlar, Kayıtların Kontrolü Prosedürü’ne göre saklanır.

6.2.2.1 İlgili Dokümanlar
OREK Organizasyon El Kitabı (Görev Tanımları)
P- 4.2.4 Kayıtların Kontrolü Prosedürü
PAŞ 6.2.1 Insan Kaynakları Yönetimi Proses Akış Şeması
PDK 6.2.1 Insan Kaynakları Yönetimi Proses Değerlendirme Kartı
PAŞ 6.2.2 Yetkinlik, Farkında Olma ve Eğitim Prosesi Akış Şeması
PDK 6.2.2 Yetkinlik, Farkında Olma ve Eğitim Prosesi Değerlendirme Kartı
PAŞ 6.2.2.01 Önerileri Değerlendirme Sistemi Proses Akış Şeması
PDK 6.2.2.01 Önerileri Değerlendirme Sistemi Proses Değerlendirme Kartı

6.3. Alt Yapı

............  TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş., ürün şartlarına uygunluğunu sağlamak için gerekli olan alt yapıyı oluşturmuş olup, sürekliliğini sağlamaktadır. Bu alt yapı :

* Gerekli binalar, çalışma alanları ve bununla ilgili tesisleri,
* Gerekli proses ekipman, donanım ve yazılımları,
* Koruyucu bakımı,
* Ulaşım ve iletişim araçlarını içerir.

Bununla ilgili doküman ilgili Alt Yapı Planlarında belirtilmiştir.

Işletmenin ekipman ve tesis alt yapı bakım faaliyet yönetimi, Makine Bakım Sorumlusu sorumluluğunda olup, faaliyetlerini Ekipman, Tesis Bakım Proses Akış Şeması doğrultusunda gerçekleştirir.

6.3.1 İlgili Dokümanlar
PAŞ 6.3 Makine Arıza ve Bakım Prosesi Akış Şeması
AYP-6.3.01 Kumaş Kesim ve Tasnifleme Yerleşim Planı
AYP-6.3.02 Bornoz Dikim Yerleşim Planı
AYP-6.3.03 Bornoz Paketleme Yerleşim Planı
AYP-6.3.04 Penye Paketleme Yerleşim Planı
AYP-6.3.05 Penye Dikim Yerleşim Planı
AYP-6.3.06 Kalite Kontrol Yerleşim Planı

6.4 Çalışma Ortamı
............  TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş., ürünün şartlara uygunluğunu sağlamak için gerekli olan uygun çalışma ortamını oluşturmuş olup, ürün kalitesi için sürekliliğini sağlamaktadır. Bununla ilgili durum Yerleşim Planlarında belirtilmiştir. Bu çalışma ortamı aşağıda belirtildiği gibidir :

* Üretim için gerekli uygun makine, teçhizat ve avadanlıklar :
- Her üretim biriminde uygun üretim makineleri, teçhizat ve avadanlıklar tesis edilerek sağlanmıştır.

* Üretimde kullanılan taşıma arabaları,

* Sağlıklı ve güvenli çalışma şartları,
-Tüm gürültülü ortamlarda çalışanlar kulak tıkacı kullanırlar,
-Tüm üretim birimlerinde temizlik işlemleri sırasında uygun koruyucu teçhizat kullanılır (maske, gözlük, eldiven gibi),
-Leke çıkarma ortamlarında uygun avadanlık ve teçhizat çalışanlarca kullanılır (leke çıkarma avadanlıkları için makineler ve teçhizat),
-Tüm çalışma yerlerinde çalışanların giydiği uygun iş elbisesi kullanılır,

* İç eğitim ortamı belirlenmiştir:
-Eğitim yeri,
-Eğitim araçları (tepegöz, projeksiyon makinesi gibi)

* Yemekhane,

* İş yöntemleri belirlenmiştir :
-Proses Akış Şemaları,
-Görev tanımları,
-Kalite planları,
-İş talimatları,
-Çalıştırma ve bakım talimatları.


Işletme içerisinde belirlenen masa üstü sistemleri, yerel ağlar, standart yazılımlar ve ortak veri tabanlarının erişim kuralları çerçevesinde kullanımı da, çalışanlara sağlanan çalışma ortamı olanakları içindedir.

Çalışma ortamı ile ilgili standardların belirlenmesi, gerekli kaynakların ayrılması ve uygulanmasından üst yönetim sorumludur.

6.4.1 İlgili Dokümanlar
AYP-6.3.01 Kumaş Kesim ve Tasnifleme Yerleşim Planı
AYP-6.3.02 Bornoz Dikim Yerleşim Planı
AYP-6.3.03 Bornoz Paketleme Yerleşim Planı
AYP-6.3.04 Penye Paketleme Yerleşim Planı
AYP-6.3.05 Penye Dikim Yerleşim Planı
AYP-6.3.06 Kalite Kontrol Yerleşim Planı

7 ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME

7.1 Ürün Gerçekleştirmenin Planlanması

............  TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş., ürünün gerçekleştirilmesi için gerekli prosesleri, Aksesuar, Kumaş ve Üretim Planlama birimleri için oluşturulan Proses Akış Şema’larına uygun olarak planlar ve geliştirir. Ürün gerçekleştirme planlamasının, kalite yönetim sisteminin şartları ile tutarlı olması sağlanır.

............  TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş., ürün gerçekleştirme planlanmasında :

-Ürün için kalite hedefleri ve şartlar,
-Proseslerin, dokümanların oluşturulması ve ürüne özgü kaynakların sağlanması,
-Ürüne özgü gerekli doğrulama, geçerli kılma, izleme, muayene ve deney faaliyetleri ve ürün kabulü için kriterleri,
-Gerçekleştirme proseslerinin ve bunun sonucu meydana gelen ürün şartları karşıladığına dair kanıtları sağlamak için gereken kayıtları belirlemiştir.

Bu politikaların uygulanması sırasında özel olarak takip edilen dokümanlar, çeşitli üretim birimlerine ait İş Emirleri ve Kalite Planları’dır.

7.1.1 İlgili Dokümanlar
PAŞ 7.1.01 Kumaş Planlama Prosesi Akış Şeması
PAŞ 7.1.02 Üretim Planlama Prosesi Akış Şeması
PAŞ 7.1.03 Aksesuar Planlama Prosesi Akış Şeması
PAŞ 7.1.04 Penye Etüd Planlama Prosesi Akış Şeması
KP Kalite Planları

7.2 Müşteri ile İlişkili Prosesler

7.2.1 Ürüne Bağlı Şartların Belirlenmesi

............  TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. ürüne bağlı şartları müşteri ile mutabakat sağladığı sözleşmelerde belirlemiş ve müşteriye iletimini sağlamıştır. Bu sözleşmeler :

-Müşteri tarafından belirtilmiş olan ürün şartlarının tamlığını,
-Müşteri tarafından belirtilmeyen, ancak bilinen ve amaçlanan kullanım için gerekli olan şartları, beklentileri,
-Ürünle ilgili yasal ve mevzuat şartlarında gerekli yükümlülükleri,
-İşletmemiz tarafından belirlenen ilave şartların belirlenmesini içerir.

7.2.1.1 İlgili Dokümanlar
Müşteri order ve spektleri

7.2.2 Ürüne Bağlı Şartların Gözden Geçirilmesi

............  TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. tüm teklif, sözleşme ve siparişleri, Pazarlama Proses Akış Şeması ve Numune Model Prosesi Akış Şeması’na uygun olarak gözden geçirir.

Bu gözden geçirme sırasında müşteri şartları ile ............  TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.‘nin bu şartları yerine getirebilme yeteneği Genel Müdür, Müşteri Temsilcisi, Planlama ve Üretim Yöneticisi birlikteliğinde değerlendirilir. ............  TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.’nin yeteneğinin üzerinde olan siparişler bu şartları karşılayabilecek fason firmalara yaptırılır. Bu niteliklere sahip bir fason firmanın bulunmaması halinde ise sipariş geri çevrilir.

Ürün özellikleri ile ilgili değişiklik taleplerinde, ilgili Müşteri Temsilcisi tarafından müşteriden yazılı talimat veya teyid istenir. Yapılan değişiklik durumunun işletme içerisine iletimini Üretim Planlama birimi sağlar.
Sözleşmenin gözden geçirilmesiyle ilgili kayıtlar Kayıtların Kontrolü Prosedürüne göre ilgili birimler tarafından saklanır.

7.2.2.1 İlgili Dokümanlar
P- 4.2.4 Kayıtların Kontrolü Prosedürü
PAŞ 7.2 Pazarlama Prosesi Akış Şeması
PAŞ 7.2.01 Numune Model Prosesi Akış Şeması

7.2.3 Müşteri ile İletişim

İşletmemizde müşteri ile iletişim, telefon, faks ve e-mail iletişim araçları ile yapılır. ............  TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş., aşağıdakilerle ilgili olarak müşterileri ile iletişim için etkin düzenlemeleri belirler ve uygular :
* Ürün bilgisi,
* Tadiller de dahil olmak üzere, başvurular, sözleşmeler veya sipariş alımı, teyidleşme dokümanları,
* Müşteri şikayetleri de dahil olmak üzere müşteri geri beslemesi.

Müşteri siparişleri ile ilgili olarak ilgili Müşteri temsilcisi, müşteri tarafından siparişin kesin kabulü yapılana kadar her tür faaliyetin koordinasyonundan ve müşteri ile iletişimin sağlanmasından sorumludur.

7.2.3.1 İlgili Dokümanlar
PAŞ 7.2 Pazarlama Prosesi Akış Şeması

7.3 Tasarım ve Geliştirme
............  Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Tasarım ve geliştirme faaliyeti yapmamaktadır. Tüm temel ürün karakteristikleri, şirketin müşterileri tarafından belirlenir. Bu nedenle standardın bu maddesi Kalite Yönetim Sistemimizde hariç tutulmuştur.

7.4 Satınalma

7.4.1 Satınalma Prosesi
............  TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. satın alınan ürün ve malzemelerin belirlenen şartları karşılamasını sağlamak için tüm tedarikçilerin performansını ve yeterliliğini değerlendirir. Onaylanan tedarikçiler, “Onaylı Malzeme Tedarikçi Listesi”ne alınırlar.

Özel durumlar dışında, tüm ürün ve malzemeler belirlenen onaylı tedarikçilerden alınır.

Onaylı Malzeme Tedarikçi Listesi ( 6 ) altı ayda bir gözden geçirilir.

Işletmemiz tedarikçilerini seçme, değerlendirme ve tekrar değerlendirme için kriterlerini Tedarikçi Değerlendirme Talimatı’nda belirlemiştir. Değerlendirme sonuçları ve bu değerlendirme sonucu olarak ortaya çıkan gerekli faaliyet kayıtları Kayıtların Kontrolü Prosedürü’ne göre muhafaza edilir.

7.4.1.1 İlgili Dokümanlar
P- 4.2.4 Kayıtların Kontrolü Prosedürü
PAŞ 7.4 Satınalma Prosesi Akış Şeması
T- ASS-01 Tedarikçi Değerlendirme Talimatı


7.4.2 Satınalma Bilgisi
Satın alınacak ürün ve malzemeler, satınalma dokümanlarında ayrıntılı olarak açıklanır. Bu açıklamalar aşağıdakileri içerir:

-Ürün onayı, prosedürler, proses ve donanım için şartları,
-Sipariş edilen ürünün ayrıntılı tanımı,
-Kabul standardları, spesifikasyonlar,
-Personel niteliği için şartları,
-Kalite yönetim sistemi şartları.

Satınalma bilgisi, tedarikçilere iletilmeden önce ilgili Müşteri Temsilcisi ve Aksesuar Satınalma Sorumlusu tarafından yeterlilik açısından gözden geçirilir ve bu gözden geçirmeyi müteakip onaylanır.

Satınalma Şartnameleri, Malzeme Listeleri, satınalma talimat ve şartlarının ayrıntılarını içerir.

7.4.2.1 İlgili Dokümanlar
L-ASS-01 Malzeme Listesi
TŞ Satınalma Teknik Şartnameleri

7.4.3 Satınalınan Ürünün Doğrulanması
Satınalınan tüm ürünler, Aksesuar Kalite Planı’na göre Aksesuar Depo Ustası ve ilgili Müşteri Temsilcisi tarafından kontrol edilerek doğrulanır.

İşletmemize satınalınan aksesuar malzemelerinin, yerinde doğrulaması yapılmamaktadır. Ancak, girdi kontrolde ret edilen malzemeler özel şartlar haricinde üretimde kullanılamaz. Bu malzemeler tesellüm sahasında karantina'ya alınarak üretimde kullanılması önlenir. Ancak ilgili Müşteri Temsilcisi onayı (dokümante edilmiş şartlı kabul) ile nihai ürün kalitesine etki etmeyeceğine karar verilen bazı malzemeler kontrollü olarak kullanılabilirler. Ayrıca üretim aşamasında malzemeden kaynaklanan bir problem tespit edildiğinde o malzemeler de üretim sahalarından toplatılarak karantinaya alınır.

Teslim alma, proses ve son muayene ve test kayıtları Kayıtların Kontrolü Prosedürü’ne göre muhafaza edilir.

7.4.3.1 İlgili Dokümanlar
P- 4.2.4 Kayıtların Kontrolü Prosedürü
KP-ÜPY-01 Aksesuar Kalite Planı

(DEVAMI VAR)
Ümitvar olunuz ! Şu istikbal inkilabatı içinde en yüksek gür sâda islamın sâdası olacaktır.
 
Facebook beğen
 
Reklam
 
zaman gösterdi ki cennet ucuz değil, cehennem dahi lüzumsuz değil. zalimler için yaşasın cehennem!
 
"Düşünerek hareket etmek, Allah'tandır. Acele etmek ise, şeytandandır."
 
"Bizim düşmanımız cehalet, zaruret, ihtilâftır. Bu üç düşmana karşı san’at, marifet, ittifak silâhıyla cihad edeceğiz."
 
İnsan bu dünyaya ilim ve dua vasıtasıyla tekemmül etmek için gelmiştir.
 
Altın Fiyatları

kaynak: hasaltın
 
Bugun 281738 ziyaretçiburadaydı
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=