Kalite El Kitabı (Örnek devamı)

KALİTE EL KİTABI (DEVAMI)


7.5 Üretim ve Hizmetin Sağlanması (sunulması)

7.5.1 Üretim ve Hizmet Sağlamanın Kontrolü
............. TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş., kurulum ve satış sonrası servis hizmeti vermez. Bu durum, madde 1.2.9’da Hariç Tutumalar Tablosonda belirtilmiştir.

İşletmemizde, kontrollü şartlar altında üretim sağlama planlaması Proses Akış Şemaları ve Proses Değerlendirme Kartlarında gösterilmiştir. Bu dokümanlarda prosesin nasıl gerçekleştirileceği, nasıl test edileceği, hangi kaynakları kullanacağı, girdilerinin, çıktılarının tedarikçi ve müşteri proseslerinin neler olacağı, izlenmesi gerekli proses parametreleri ve performans kriterleri açıkça gösterilmiş, prosedürlere, talimatlara, iş akış şemalarına ve ilgili dokümanlara atıflar yapılmıştır.

Çalışanların, proseslerin yerine getirilmesi için uygun eğitim, beceri ve deneyimli olmaları planlı eğitimlerle sağlanmaktadır. İş talimatları ve diğer sistem dokümanları, kontrollü olarak kullanım noktalarında bulundurulması sağlanmıştır.

7.5.1.1 İlgili Dokümanlar
PAŞ’lar Proses Akış Şemaları
PDK’lar Proses Değerlendirme Kartları

7.5.2 Üretim ve Hizmet Sağlanması için Proseslerin Geçerliliği
İşletmemizde, sonraki ölçüm veya izleme ile doğrulanamayan prosesler “Özel Prosesler” olarak tanımlanır. Ancak elde edilen ürün çıktısının sonraki izleme ve ölçme ile doğrulanamadığı bir durum sözkonusu olmamakta, tüm proseslerimizde ölçme ve doğrulama faaliyetleri yapılmaktadır. Bu şart maddesi, firmamızda hariç tutulmuştur.


7.5.3 Tanımlama ve İzlenebilirlik
............. TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.’de ürün tanımı dosya ve sipariş numaraları ile yapılır. Ayrıca kesim bölümlerinde her parçaya meto vurularak yarı mamul tanımlama ve izlenebilirliği sağlanmaktadır. Her bir yarı mamul ve tamamlanmış ürünlere ait kayıt formlarına dosya ve sipariş numaraları kaydedilir.

Işletmemizdeki üretim birimlerinde ürün gerçekleştirme boyunca gerçekleştirilen ürün tanımlaması ve izlenebilirlik durumu, üretim birimlerinin oluşturulan proses akış şemalarında belirtilmiştir.

Ürün tanımı ve izlenebilirliği ile ilgili kayıtlar, Kayıtların Kontrolü Prosedürü’ne göre muhafaza edilir.

7.5.3.1 İlgili Dokümanlar
P- 4.2.4 Kayıtların Kontrolü Prosedürü
Üretim Birimlerine Ait Proses Akış Şemaları (F-YT-02’de listelenmiştir)


7.5.4 Müşteri Malı (varlığı)
İşletmemizde, kullanım için veya ürün oluşturmak üzere Müşteri Malı kullanılmamaktadır. Işletmemiz, müşteriden gelen dizaynları veya numune modelleri dikkate alarak, müşterinin belirttiği ve istediği şartlara uygun olarak siparişleri kendisinin ürettirdiği ürünlerle gerçekleştirmektedir. Bu nedenle standardın bu maddesi Kalite Yönetim Sistemimizde hariç tutulmuştur.

7.5.5 Ürünün korunması
İşletmemizde iç proses süresince ve ürünün müşteriye teslimatına kadar ürünün uygunluğu muhafaza edilir. Bu muhafaza, ürünün tanımlanması, taşınması, ambalajlanması, depolanması ve korunmasını içerir. Bu muhafaza, ürünü teşkil eden yarı mamullere de uygulanır. Taşıma, Depolama, paketleme ve koruma faaliyetlerinin nasıl yapılacağı oluşturulan talimatlarda belirtilmiştir. Bu uygulamadan tüm üretim birim sorumluları ve yöneticileri sorumludurlar.

Mamul ürün müşteriye teslim edilinceye kadar firmamızın sorumluluğundadır. Ürün, üzerindeki tanımlama/kontrol etiketi ile ayırt edilmeleri sağlanır.

Mamul ürünler, müşteriye gönderileceği zaman Sevkiyat Prosesi Akış Şeması’na göre yüklenir.

7.5.5.1 İlgili Dokümanlar
PAŞ 8.2..4.04 Sevkiyat Prosesi Akış Şeması
CMS Kontrol Formları

7.6 İzleme ve Ölçme Cihazlarının Kontrolü
İşletmemizde ölçme ve test amacıyla kullanılacak tüm ekipman ve cihazlar, Aksesuar Satınalma Sorumlusu sorumluluğunda belirlenmiştir.

Aksesuar Satınalma Sorumlusu, kullanılan test ve ölçüm teçhizatının ulusal/uluslararası standartlara göre kalibre edilmesinin sağlanmasından, izlenmesi, raporlanması ve kayıtlarının tutulmasından, kullanılan ekipmanların doğrulanmasından ve gerekli hallerde taşıma, bakım ve muhafaza işlemlerinden sorumludur.

Işletmemiz, izleme ve ölçmelerin yapılabilmesini ve bunların izleme ve ölçme şartları ile tutarlı olması proseslerini Kalibrasyon ve Doğrulama Proses Akış Şeması ile belirlemiştir.

Işletmemizde, teçhizatın şartlara uygun olarak bulunmadığında, daha önceden yapılmış ölçme sonuçlarınnın geçerliliği Aksesuar Satınalma Sorumlusu sorumluluğunda değerlendirilir ve bu sonuçların geçerliliği kaydedilir. Bu durumda etkilenen teçhizat ve ürün hakkında uygun tedbir cihazın kullanıldığı bölüm sorumlusu tarafından, Aksesuar Satınalma Sorumlusu ile koordine edilerek alınır.

Kalibrasyon ve doğrulama sonuçlarının kayıtları Kayıtların Kontrolü Prosedürü’ne göre muhafaza edilir.

7.6.1 İlgili Dokümanlar
P- 4.2.4 Kayıtların Kontrolü Prosedürü
PAŞ 7.6 Kalibrasyon ve Doğrulama Prosesi Akış Şeması
PDK 7.6 Kalibrasyon ve Doğrulama Prosesi Değerlendirme Kartı

8. ÖLÇME, ANALİZ VE İYİLEŞTİRME

8.1 Genel
.............TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. müşteri ve yasal/mevzuat şartlarını karşılayan ürünleri gerçekleştirebilecek uygun prosesleri planlar.

Proseslerin uygulanmasında istatistiksel ihtiyaçlar belirlenir. Örnekleme de dahil olmak üzere uygun istatistiksel teknikler:

*Ürün uygunluğunu göstermek,
*Kalite Yönetim Sisteminin uygunluğunu sağlamak,
*Kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmek için kullanılır.

Bu politikanın uygulanması için özel olarak takip edilecek doküman: Veri Analizi Prosedürü’dür.

Kalite yönetim sisteminin uygunluğu ve etkinliğinin doğrulanması için İç ve Dış Denetimler araç olarak kullanılır. Denetimler sonucu elde edilen bulgular (uygunsuzluklar ve öneriler) Kalite yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi için fırsat olarak değerlendirilir.

Her türlü ölçüm, test, kontrol, denetim sonuçları, iç ve dış şikayetler ile gözden geçirme sonuçları sürekli iyileştirme çalışmalarında girdi olarak kullanılır.

8.1.1 İlgili Dokümanlar
P-8.4 Veri Analizi Prosedürü

8.2 İzleme ve Ölçme

8.2.1 Müşteri Memnuniyeti
............. TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş., müşteri şartlarını ne dereceye kadar karşılayıp karşılamadığı hakkındaki müşteri algılaması ile ilgili bilgiyi müşteri anketleri ile izler. Bu bilgiyi elde etme ve kullanma durumu Müşteri Memnuniyetini İzleme Prosedürü’nde belirlenmiştir.

8.2.1.1 İlgili Dokümanlar
P- 8.2.1 Müşteri Memnuniyetini İzleme Prosedürü

8.2.2 İç Tetkik
Kalite yönetim sistemimizin iç tetkikleri İç Tetkik Prosedürü’ne göre yapılır.

İç tetkikler, tetkik sahası ve sıklığını belirten hazırlanan yıllık planlarla uyumlu olarak yürütülür. Tetkik planı, tetkik edilen faaliyetin ve bir önceki tetkik sonuçlarının durumu ve önemine göre geliştirilir. Bu tetkikler KYS, Dokümantasyon ve Proses tetkikleridir. Bu tetkiklerin amacı, Kalite Yönetim Sistemimizin standardın gerekliliklerine uyup uymadığını belirlemek ve iyileşme fırsatlarını teşhis etmektir.

Tetkikler, Yönetim Temsilcisi tarafından koordine edilir. Tetkikçilerin tarafsızlığı ve sorumluluklarının ayrıntıları İç Tetkik Prosedürü’nde verilmiştir.

Denetimler sonucunda bulunan uygunsuzluklar için gerekli düzeltici işlemler açılır; denetçiler takip tetkikleri ile düzeltici işlemlerin yerine getirildiğini doğrular ve belgelerler.

İç tetkik kayıtları Kayıtların Kontrolü Prosedürü’ne göre muhafaza edilir.

8.2.2.1 İlgili Dokümanlar
P- 4.2.4 Kayıtların Kontrolü Prosedürü
P- 8.2.2 İç Tetkik Prosedürü

8.2.3 Proseslerin İzlenmesi ve Ölçülmesi
İşletmemizde, kalite yönetim sistemi proseslerinin izlenmesi ve ölçülmesi, oluşturulan Proses Akış Şemalarında belirtilmiştir. Proses değerlendirme kartlarında belirtilen proses parametrelerine göre tüm prosesler, proses sahipleri tarafından izlenir.

Proses sahipleri belirledikleri hedeflere ulaşmak için doğru verileri toplayarak prosesi kontrol altında tutarlar. Planlanmış sonuçlar başarılamadığında Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü ve Düzeltici Faaliyet prosedürlerine uygun olarak sapmalar giderilir.

Proseslerin gerçekleşme kayıtları, ilgili işletme birimlerinde kalite kaydı olarak saklanır.
Üretim proseslerinde prosesler;
*Sipariş Formu ve bilgisayar ortamında,
*İşletmenin tüm üretim proseslerinde, Sipariş Formu ile izlenir ve ölçülür.

8.2.3.1 İlgili Dokümanlar
P- 8.3 Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü Prosedürü
P- 8.5.2 Düzeltici Faaliyet Prosedürü
PAŞ Proses Akış Şemaları

8.2.4 Ürünün İzlenmesi ve Ölçülmesi
İşletmemizde ürün şartlarının yerine getirildiğini doğrulamak için ürünün karakteristikleri izlenir ve ölçülür. Bu durum oluşturulan Kalite Planlarında belirlenmiştir.

Ürünlerin izlenmesi ve ölçülmesi, girdiden sevkiyata kadar proses akış şemalarına göre gerçekleştirilir. Bunlar : Kumaş Deposu, Aksesuar Malzemeleri Deposu, Kalıp-Numune, Bornoz ve Penye Kesim, Bornoz Dikim, Penye Dikim, Kalite Kontrol, Sevkiyat Prosesi Akış Şemaları’dır.

Kabul kriterlerinin uygunluğu ile ilgili kanıtlar Kayıtların Kontrolü Prosedürü’ne göre muhafaza edilir.

Belirlenmiş proseslerin kayıtları düzenli olarak tutulur ve kontrol altında takip edilir. Ara ürün, proses aşamasında uygun olmadığı değerlendirilirse, buna ilişkin kararlar verilir. Gerekirse ilgili üretim prosesinde tekrar elden geçirilmek üzere üretici prosese iade edilir. İlgili proses tarafından yapılan düzeltici faaliyetler sonunda bu ara ürünler ve yakalanan hata tipine göre yeniden kontrol ve test işlemlerine alınır. Tüm kontrol sonunda, kontrol kayıtları hazırlanır ve ilgili birimlere gönderilir.

* Kalite Kontrol Uygulaması :
Ara prosesler sonucu oluşan mamul ürün, Bantarası, Bantsonu, Son ve Final Kalite Kontrol elemanları tarafından talimatlara göre kontrol edilirler. Yapılacak kontrol işlemleri ve kriterleri, ilgili Kalite Planlarında ve AQL formlarında belirlenmiştir. Yapılan kontrol sonucuna göre ürünler "kabul" edilerek sevk onayı verilir. Hatalı tespit edilen ürünler, kayıtlarla tanımlanır. Kalite Güvence Müdürü kararına veya ilgili müşteri temsilcisi talimatına göre işlem yapılır.

8.2.4.1 İlgili Dokümanlar
P- 4.2.4 Kayıtların Kontrolü Prosedürü
PAŞ 7.5.01 Kalıp-Numune Prosesi Akış Şeması
PAŞ 7.5.02 Numune Dikim Prosesi Akış Şeması
PAŞ 7.5.03 Bornoz ve Penye Kesim Prosesi Akış Şeması
PAŞ 7.5.04 Bornoz Dikim Prosesi Akış Şeması
PAŞ 7.5.05 Penye Dikim Prosesi Akış Şeması
PAŞ 8.2.4.01 Kumaş Deposu Prosesi Akış Şeması
PAŞ 8.2.4.02 Kalite Kontrol Prosesi Akış Şeması
PAŞ 8.2.4.03 Bornoz Paketleme Prosesi Akış Şeması
KP Kalite Planları
AQL kalite kontrol formları

8.3 Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü
Uygun olmayan ürün veya malzeme, girdi dahil tüm proses aşamalarında kullanılmaması veya sevk edilmemesine yönelik yöntemler Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü Prosedürü’nde dokümante edilmiştir.

Uygun olmayan (firmamıza girdi olarak gelen, proses sırası saptanan) ürünlerin tanımlaması ve bu ürünlerin kontrol altında tutulması, elden çıkarılması için uygulanan işlemler, ilgililer tarafından kayıt altına alınır.

Aksesuarlar için uygun olmadığı rapor edilen ürünlere, ilgili Müşteri Temsilcisinin, tüm üretim proseslerde ve proses aralarında uygun olmadığı rapor edilen ürünlere ise Kalite Güvence Müdürü’nün yapacağı değerlendirme ile hangi işlemin uygulanacağı kararı verilir. Uygun olmayan ürünlerle ile ilgili kanıtlar Kayıtların Kontrolü Prosedürü’ne göre muhafaza edilir.

8.3.1 İlgili Dokümanlar
P- 8.3 Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü Prosedürü
P- 4.2.4 Kayıtların Kontrolü Prosedürü

8.4 Veri Analizi
............. TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.’de kalite yönetim sistemi ile ilgili veriler Kayıtların Kontrolü Prosedürü’ne göre muhafaza edilir ve aşağıdaki amaçları karşılamak için analiz edilir:

* Müşterilerin tatmin düzeyini değerlendirmek,
* Tedarikçilerin performansını belirlemek,
* Planlı iç tetkik sonuçlarını değerlendirmek,
* Eğitim faaliyet verimliliklerini değerlendirmek,
* Üretim proses performans sonuçlarını değerlendirmek,
* Üretim hata verilerini değerlendirmek,
* Önleyici ve düzeltici işlemleri değerlendirmek,
* KYS performansını izlemek ve ölçmek,

8.4.1 İlgili Dokümanlar
P- 4.2.4 Kayıtların Kontrolü Prosedürü
P- 8.4 Veri Analizi Prosedürü

8.5 İyileştirme

8.5.1 Sürekli İyileştirme

............. TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.’de sürekli iyileştirme :

* Kalite politikasının bir parçasıdır.
* Kalite hedefleri içerisinde yer alır.
* Tetkik sonuçlarına göre yapılan faaliyetlerin bir bölümüdür.
* Veri analizi ile ortaya çıkan fırsatlara uygulanır.
* Yeni bir problemi çözen düzeltici faaliyetin sonucudur.
* Tüm önleyici faaliyetlerin sonucudur.
* Yönetimin gözden geçirmesinin şart koşulları çıktısıdır.
* Aksiyon Planları ile devamlılık sağlanır.
* Belirlenen parametreler ile izlenir ve KYS performans durumu ölçülerek gelişme sağlanır.

8.1.1.1 İlgili Dokümanlar
F-YT-18 Aksiyon Planı
F-YT-19 KYS İzleme ve Ölçme Parametreleri Takip Listesi
F-YT-20 KYS Performans Raporu

8.5.2 Düzeltici Faaliyetler

............. TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.’de düzeltici faaliyetler, problemlerin tekrarını önlemek için kullanılır.
Oluşturulan Düzeltici Faaliyetler Prosedürü:

* Müşteri şikayetleri de dahil olmak üzere uygunsuzlukların gözden geçirilmesi,
* Uygunsuzlukların nedenlerinin belirlenmesi,
* Uygunsuzlukların tekrarını önlemek için yapılacak düzeltici faaliyetlerin değerlendirilmesi,
* Yapılacak düzeltici faaliyetlerin belirlenmesi,
* Belirlenen düzeltici faaliyetlerin uygulanması,
* Yapılan düzeltici faaliyetlerin çıktılarının kaydedilmesi,
* Yapılan düzeltici faaliyetlerin etkinliğinin doğrulanması,
için sistematik bir yaklaşım sağlar.

8.1.1.2 İlgili Dokümanlar
P- 8.5.2 Düzeltici Faaliyetler Prosedürü
P- 4.2.4 Kayıtların Kontrolü Prosedürü

8.5.3 Önleyici Faaliyetler

............. TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.’de önleyici faaliyetler, potansiyel uygunsuzlukların oluşmasını önlemek, sebeplerini ortadan kaldıracak faaliyetleri belirlemek için kullanılır.
Oluşturulan Önleyici Faaliyetler Prosedürü:

* Potansiyel uygunsuzlukların ve bunların nedenlerinin belirlenmesi,
* Uygunsuzlukların tekrarını önlemek için gerekli önleyici faaliyetlerin değerlendirilmesi,
* Yapılacak önleyici faaliyetlerin belirlenmesi,
* Yapılan önleyici faaliyetlerin çıktılarının kaydedilmesi,
* Yapılan önleyici faaliyetlerin gözden geçirilmesi,
için sistematik bir yaklaşım sağlar.

8.5.3.1 İlgili Dokümanlar
P- 8.5.3 Önleyici Faaliyetler Prosedürü
P- 4.2.4 Kayıtların Kontrolü Prosedürü
Ümitvar olunuz ! Şu istikbal inkilabatı içinde en yüksek gür sâda islamın sâdası olacaktır.
 
Facebook beğen
 
Reklam
 
zaman gösterdi ki cennet ucuz değil, cehennem dahi lüzumsuz değil. zalimler için yaşasın cehennem!
 
"Düşünerek hareket etmek, Allah'tandır. Acele etmek ise, şeytandandır."
 
"Bizim düşmanımız cehalet, zaruret, ihtilâftır. Bu üç düşmana karşı san’at, marifet, ittifak silâhıyla cihad edeceğiz."
 
İnsan bu dünyaya ilim ve dua vasıtasıyla tekemmül etmek için gelmiştir.
 
Altın Fiyatları

kaynak: hasaltın
 
Bugun 271593 ziyaretçiburadaydı
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=