İç Kalite Tetkik Soru Listesi - 3

İç Kalite Tetkik Soru Listesi - 3

8 ÖLÇME, ANALİZ VE İYİLEŞTİRME

8.1 Genel 

    Taleplerin yerine getirilmesi ve iyileştirmeler yapmak için kontrol faaliyetleri planlanmış ve uygulanmakta mıdır? (ana prosesler, yöntemler, hedefler, olması gereken değerler, tolerans aralığı vb.)

    İstatistiksel metotların kullanılması ihtiyacı belirlenmiş midir? (veri analizleri vb.) 

    İstatistik olarak değerlendirilmiş kalite verileri/kayıtları, düzeltici faaliyetlerin araştırılması/belirlenmesi için kullanılmakta mıdır? 

8.2 İzleme ve Ölçme 

    Üst yönetim, müşteri memnuniyetinin araştırılması/belirlenmesi için bir sistem geliştirmiş midir? (örn. müşteri anketleri, ziyaret raporları, benchmarking, kişisel görüşmeler vb. yükseltme yöntemleri, belirlenmiş kriterler, sıklık derecesi belli olmalıdır) 

    Proseslerin müşteri şartlarını yerine getirdiğine dair uygun ölçme metotları mevcut mudur ve bu bilgiler proses iyileştirmesi için kullanılmakta mıdır? (kontrol şemaları, fmea vb.) 

    Dokümantasyon, iç tetkiklerin planlanmasına ve uygulanmasına ilişkin düzenlemeleri içeriyor mu? (iç tetkik planı (kim, ne, ne zaman), tetkikçinin bağımsızlığı, tetkikin kapsamı, tetkikçinin kalifikasyonu ve eğitim yeterliliği) 

    Düzenlemeler, aşağıdakiler için ortaya konulmuş mudur? 

    düzenli aralıklarla proseslerin belirlenmesi

    tetkik edilecek alana ait start bilgileri

    sonuçların dokümantasyonu; işletme yönetimi bilgileri

    önceki tetkiklerin göz önünde bulundurulması 

    Şayet gerekliyse plan dışı tetkikler yapılmakta mıdır? (örn. tedarikçi tetkikleri vb.) 

    Proses sorumlularınca düzeltici faaliyetler açılmakta ve uygulaması ve etkinliği kontrol edilmekte midir? (tetkik raporu, yöntemler) 

    İç tetkikler, iyileştirme potansiyellerinin tespiti ve tanımlanmasına yönelik kullanılmakta mıdır? 

    Müşteri şartlarının yerine getirilmesi için kesin gerekli proseslerin amaçlarına uygunluğunun kontrolü için yöntemler mevcut mudur? 

    Ürünlerin son kontrolleri için talimatlar ve ehliyetler belirlenmiş midir? (kontrol belgeleri asgari verileri içermeli, deney işlemleri düzenlenmiş olmalı, kontroller ön verilere uygun olarak yapılmalı, kontrol elemanları gerekli eğitimi almış olmalıdır) 

    Sadece kalite yönetim planlarına göre tüm belirlenmiş şartları yerine getirdiği (karşıladığı) kanıtlanarak serbest bırakılan ürünlerin sevk edilmesi güvence altına alınmış mıdır?

8.3 Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü 

    Dokümantasyon, uygun olmayan ürünün kontrolü ve uygunsuzluklarla olan ilişkiyi düzenleyici içeriğe sahip midir? 

    Uygunsuz ürünlerin uygun araçlarla işaretlenmesi düzenlenmiş midir? 

    Uygunsuz ürünün nasıl tanımlanacağı, depolanacağı ve kayıt edileceği düzenlenmiş midir? (ayırma belgesi, özel depolama alanı, müşteri geri bildirimi vb.)

    Örneğin; yeniden işleme/tamir, şartlı serbest bırakma, yeniden derecelendirme ve atık yönetimi gibi konuların değerlendirilmesi, karara bağlanması ve kayıt altına alınmasında sorumluluklar belirlenmiş midir? (müşterinin onayı göz önünde bulundurularak) 

8.4 Veri Analizi 

    KYS'nin etkinliğinin ve uygunluğunun tespiti ve iyileştirme potansiyelinin ortaya çıkarılması için veri analiz ve yöntemleri mevcut mudur? (hata kayıtları, kontrol kartı, müşteri geri bildirimleri, olması gereken/olan karşılaştırmaları vb.) 

    Müşteri şikayetleri ve memnuniyeti, müşteri şartlarının yerine getirilmesi, proses ile ürün karakteristikleri ve tedarikçiler ile ilgili verilerin toplanmasıyla değerlendirilmesi güvence altına alınmış mıdır?

    İç tetkikler, uygun olmayan üretimler, müşteri şikayetleri, tedarikçi değerlendirmeleri ile ilgili veriler, iyileştirme potansiyelini tespit için toplanılıp değerlendiriliyor mu? 

    Ürün şartlarının yerine getirildiği analiz ediliyor mu? 

8.5 İyileştirme

 Üretim araçlarının sürekli iyileştirilmesine yönelik; KYS'yi sürekli iyileştirme prosesi belirlenmiş ve uygulanmakta mıdır? (kalite politikası, kalite hedefleri, tetkik sonuçları, veri analizleri, düzeltici ve önleyici faaliyetler, yönetimin gözden geçirmesi araçları vb. kullanılarak) 

    Dokümantasyon, hata sebeplerinin tasfiyesine yönelik düzeltici faaliyetler üzerine düzenlemeleri içermekte midir? (ehliyetler, sorumluluklar) 

   Hataların tanınması/anlaşılması, hata sebeplerinin analizi ve dokümantasyonu, aynı hataların önlenmesine ve hata sebeplerinin tasfiyesine yönelik gerekli tedbirlerin belirlenmesi, düzeltici faaliyetlerin etkin bir biçimde gözetlenip değerlendirilmesi güvence altına alınmış mıdır?

    Dokümantasyon, olası hata sebeplerinin tasfiyesine yönelik düzenlemeleri içermekte midir? 

    Olası problemlerinin önlenmesinde; olası hata ve sebeplerinin tanımlanması, analiz ve dokümante edilmesi, gerekli önleyici tedbirlerin belirlenmesi ve ele alınmış önleyici faaliyetlerin değerlendirilmesi güvence altına alınmış mıdır? 

    Önleyici faaliyet için ehliyetler ve sorumluluklar açık bir şekilde düzenlenmiş midir ve önleyici faaliyetler olası etkiyi ortaya koymak için uygun mudur? 

  Düzeltici ve önleyici faaliyetler tedarikçileri de kapsamakta mıdır?

Ümitvar olunuz ! Şu istikbal inkilabatı içinde en yüksek gür sâda islamın sâdası olacaktır.
 
Facebook beğen
 
Reklam
 
zaman gösterdi ki cennet ucuz değil, cehennem dahi lüzumsuz değil. zalimler için yaşasın cehennem!
 
"Düşünerek hareket etmek, Allah'tandır. Acele etmek ise, şeytandandır."
 
"Bizim düşmanımız cehalet, zaruret, ihtilâftır. Bu üç düşmana karşı san’at, marifet, ittifak silâhıyla cihad edeceğiz."
 
İnsan bu dünyaya ilim ve dua vasıtasıyla tekemmül etmek için gelmiştir.
 
Altın Fiyatları

kaynak: hasaltın
 
Bugun 281739 ziyaretçiburadaydı
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=